ALGEMENE VOORWAARDEN CHRISTIAN WINECELLARS B.V


Op alle aanbiedingen en leveringen van Christian Winecellars B.V. zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Op verzoek zenden wij u een gedrukt exemplaar toe.

1. Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro. Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld. Andere op deze website weergegeven valuta zijn slechts ter indicatie en aan koerswisselingen onderhevig.

2. Prijswijzigingen

Christian Winecellars B.V. heeft te allen tijde het recht prijzen te wijzigen en fouten te corrigeren. Heeft een prijswijziging betrekking op een door u gedane bestelling dan kunt u deze kosteloos annuleren. Christian Winecellars B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

3. BTW/Accijns

Indien een ontvanger zich niet in Nederland bevindt, is deze te allen tijde verantwoordelijk voor de afdracht van eventueel verschuldigde BTW en accijnzen en invoerrechten in het land van ontvangst.

4. Beschikbaarheid

Alle aanbiedingen van Christian Winecellars B.V. zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Mocht een product onverhoopt zijn uitverkocht, dan wel niet meer leverbaar zijn, dan brengen wij u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Christian Winecellars B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hier uit voortvloeit.

5. Betaling

Betaling dient direct na plaatsing van een bestelling volledig te worden voldaan, inclusief verzendkosten. Wij hanteren een maximale betalingstermijn van 7 dagen. Wij behouden het recht voor een bestelling te annuleren indien een betaling niet tijdig is voldaan. U heeft ook de mogelijkheid contant te betalen bij afhaling. De ophaaltermijn wordt dan in overleg bepaald.

6. Levering

Christian Winecellars B.V. levert uitsluitend nadat de betaling volledig is ontvangen.

7. Transport

Bij grotere bestellingen kan Christian Winecellars B.V. ook het transport voor u verzorgen. Eventuele kosten hiervoor worden vooraf met u overlegd. In overleg met u wordt een vervoerder geselecteerd. Verwachte leverdata zijn slechts ter indicatie. Christian Winecellars B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele geleden schade door vertraging bij levering. Op verzoek kan een transportverzekering afgesloten worden voor de volledige waarde van de bestelling. Indien een volledige dekking niet is gewenst, is een eventuele schade ontstaan tijdens transport voor het risico van de klant.

8. Ontvangst van de goederen

Na ontvangst dienen de goederen direct te worden gecontroleerd op eventuele gebreken of schade/breuk. Bij eventuele problemen dienen deze direct te worden gemeld aan de vervoerder. Ook dient u reclamaties binnen 24 uur te melden aan Christian Winecellars B.V. via e-mail. Na 24 uur zijn wij niet meer verantwoordelijk voor reclamaties.

9. Garantie

Wij behandelen onze wijnen met de grootst mogelijke zorg bij aankopen, opslaan en verzenden. Wij kunnen echter geen garanties geven voor de kwaliteit van de geleverde wijnen wat betreft smaak, kurk etc.

10. Herroepingsrecht & terugbetaling

Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het product zijn verstreken. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij de consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen producten te retourneren. De consument kan het herroepingsrecht inroepen door Christian Winecellars B.V. binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@christianwinecellars.com. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Christian Winecellars B.V. het eventueel reeds door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden producten terugbetalen. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de consument het product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het product aan de verwachting van de consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het product in onbeschadigde en ongeopende toestand kan worden teruggezonden. Nadat de consument het product heeft geopend ter consumptie, kan de consument geen beroep meer doen op herroeping. De consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan Christian Winecellars B.V.. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de consument. Producten kunnen ook worden geretourneerd bij het magazijn van Christian Winecellars B.V.. Christian Winecellars B.V. zet geen eigen transport in voor het retourneren van producten. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Christian Winecellars B.V. geen invloed heeft, zijn van het herroepingsrecht uitgesloten.

11. Klachten

Mochten er onverhoopt producten van Christian Winecellars B.V. zijn die niet aan uw verwachting voldoen, dan kunt u uw klachten melden via e-mail of telefoon. Wij behandelen per omgaande uw klacht en streven naar een oplossing waarmee u tevreden bent.

12. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die benodigd zijn voor het plaatsen van uw bestelling worden door ons vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld. Met het plaatsen van een bestelling verklaart u de wettelijke minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

13. Website

De webadressen www.christianwinecellars.com en www.verkoopuwwijn.nl zijn eigendom en onderdeel van Christian Winecellars B.V..

14. Juridisch

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De hoogte van een eventuele schade kan nooit hoger zijn dan de waarde van de door u bestelde en aan u geleverde goederen. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

15. Identiteit

Christian Winecellars B.V.
Heikantseweg 14a
7031HB Wehl
Nederland
KVK: 58867848
BTW: NL 853215704B01

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 2 oktober onder nummer 58867848.